Cookie és adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a birkienergy.hu (Birki-Energy Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 4262 Nyíracsád, Kossuth utca 55., cégjegyzékszám: 09 09 028916, nyilvántartó hatóság: Hajdó-Bihari Cégbíróság, adószám: 25984068209) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Birki-Energy Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) a birkienergy.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Weboldalra látogatók (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A Weboldal internetes oldalainak megtekintése bármilyen személyes adat továbbítása nélkül is lehetséges, egyes funkcióinak használatához azonban személyes adatok kezelése/feldolgozása szükségessé válhat. Ha személyes adatok kezelése/feldolgozása szükségessé válik, és az ilyen kezelésre/feldolgozásra nincs jogalap, az érintettől minden esetben hozzájárulás szükséges.

Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozatot magára nézve kötelezőnek ismeri el, a weboldal minden felhasználójára szintén kötelező érvényű. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalú döntésével, előzetes tájékoztatás nélkül bármikor módosíthassa.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

– 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

– 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

– összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

– 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

– 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról

– 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az adatkezelésben érintett weboldalak

https://birkienergy.hu és aloldalai

Az adatkezelésben érintett weboldalak tárhelyszolgáltatója:

Tárhelyszolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.

Tárhelyszolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tárhelyszolgáltató weboldala: https://www.tarhely.com

Az adatkezelésben érintet weboldalak tulajdonosa, üzemeltetője, adatkezelője:

Név: Birki-Energy Korlátolt Felelősségű Társaság

Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 30 287 8943

Székhely, levelezési cím: 4262 Nyíracsád, Kossuth utca 55.

Adószám: 25984068209

Cégjegyzékszám: 09 09 028916

Adatvédelmi tisztviselő:

Tekintettel a 2016/679/EU Rendelet (GDPR) vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Fogalommeghatározások

– személyes adat:

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

– különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

– érintett:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes vagy jogi személy.

– hozzájárulás:

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

– tiltakozás:

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

– adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

– adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

– adattovábbítás:

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

– nyilvánosságra hozatal:

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

– adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

– adatmegjelölés:

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

– adatzárolás:

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

– adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

– adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

– adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

– adatállomány:

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

– harmadik személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Általános információk

Az üzemeltető személyes adatokat kizárólag a törvényben meghatározottak szerint gyűjt, kezel.

Az üzemeltető marketing célú levelet, hírlevelet csak előzetes hozzájárulás esetén küld.

A hírlevélről az Érintett bármikor leiratkozhat, az emailek alján megtalálható leiratkozó linkre kattintva, illetve külön jelezve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

Az Érintett bármikor jogosult a róla tárolt adatokról információt kérni, valamint jogosult ezen adatok törlését kérni, kivéve törvényi vagy egyéb kötelezettség miatt történő adatkezelés esetén.

Az Üzemeltető a linkeken keresztül elérhető, külső weboldalakon történő adatkezelésekért semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek

Biztonság: Az adatokat megfelelő ésszerű intézkedésekkel védeni kell jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, sérülés és megsemmisülés ellen.

Az adatgyűjtés korlátozása: Személyes adatot csak törvényes és tisztességes eszközökkel, az érintett tudtával és beleegyezésével lehet gyűjteni.

Célhoz kötött adatkezelés: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás: Személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Korlátozott felhasználás: Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Adattovábbítás harmadik országba: Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Adatminőség: Az adatoknak pontosnak, teljesnek és aktuálisnak kell lenniük.

Az adatgyűjtés ténye:

A birkienergy.hu internetes oldal cookiekat vagy más szóval sütiket használ. A cookie-k ártalmatlan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes eszköz internetes böngészőn keresztül tárol. Sok internetes oldal és szerver cookie-kat használ. Sok cookie tartalmaz úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Olyan karaktersorozatból áll, amelyen keresztül internetes oldalakat és kiszolgálókat lehet hozzárendelni ahhoz az adott internethez böngészőhöz, amelyik a cookie-t tárolja.

Az adatgyűjtés célja:

A süti lehetővé teszi a látogatott internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztesse az egyes böngészőket olyan internet böngészőktől, amelyek más cookie-kat tárolnak. Az egyedi cookie-azonosító segítségével egy adott internet böngészőt lehet felismerni és azonosítani.

A cookie-k használatával a birkienergy.hu a weboldal felhasználóit több felhasználóbarát szolgáltatással is elláthatja, amely a cookiek beállítása nélkül nem lenne lehetséges. Cookie-k segítségével az információkat és ajánlatokat a honlapokon optimalizálni lehet, a felhasználót szem előtt tartva. A cookie-k lehetővé teszik, hogy felismerjük a weboldalt már korábban felkereső felhasználókat. Ennek a felismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a weboldal használatát. A weboldal olyan felhasználójának, aki cookie-kat használ például nem kell megadni a hozzáférési adatokat minden egyes alkalommal, amikor a honlapot felkeresi, mert ezt elmenti a honlap, és a cookie-t így tárolja a felhasználó számítógépes rendszerén.

Az érintettek köre:

A weboldal minden felhasználója

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó böngészőjének beállításaitól függ

Az érintett bármikor megakadályozhatja a cookie-k használatát a weboldalon keresztül a megfelelő beállítással az internet böngészőjében. Ezenkívül a már beállított cokkiek bármikor törölhetőek bármilyen böngésző beállításain keresztül. Ha az érintett inaktiválja a cookie-k beállítását az internet böngészőben, a honlap nem minden funkciója használható.

Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásáról és használatáról:

Ezen a honlapon, az üzemeltető integrálta Google Analytics szolgáltatás összetevőit.

A Google Analytics egy webes adatelemző szolgáltatás. A webanalitika a webhelyek látogatói viselkedésével kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése. A webanalitikai szolgáltatás összegyűjti többek között az olyan adatokat a honlapon, ahonnan egy személy átkattintott (az úgynevezett hivatkozó), mely al-oldalakat látogatott meg, vagy milyen gyakran és milyen időtartamra nézett meg egy-egy aloldalt. A webanalitika elsősorban egy weboldal optimalizálására használható és az internetes reklámozás költség-haszon elemzésének elvégzése érdekében.

A Google Analytics szoláltatás üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google Analytics összetevő célja, hogy elemezze a forgalmat a honlapunkon. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat, többek között arra használja, hogy értékelje a honlapunk használatát, és hogy online jelentéseket készítsen, amelyek weboldalainkon történő tevékenységekről ad tájékoztatást.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett rendszerére. A cookiekról bővebb tájékoztatás fentebb olvashatsz. A cokkie-k engedélyezésével a Google számára lehetővé teszed, hogy elemezze a weblap használatát. Minden egyes alkalommal a weboldal felkeresése során az érintett rendszerének internetes böngészője automatikusan elküldi adatait a Google Analytics összetevőnek. E technikai eljárás során a Google vállalat tudomást szerez személyes adatokról, például az érintett IP-címéről, amely a Google-t, többek között a látogatók és a kattintások eredetéről tájékoztatja.

A cookie-t a személyes adatok tárolására használják, például hozzáférési idő, a hozzáférés helye, valamint az érintett webhely látogatásának gyakorisága. Minden látogatás során, az ilyen személyes adatok, beleértve az IP-címet továbbítódnak a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google az eljárás során összegyűjtött személyes adatokat harmadik feleknek továbbíthatja.

Az érintett, mint már fentebb említésre került, bármikor megakadályozhatja a cookie-k használatát a honlapon az internetes böngésző megfelelő beállításával. A használt internetböngésző ilyen módosítása azt is megakadályozza, hogy a Google Analytics beállítson egy cookie-t az érintett rendszerére. Ezen kívül, a Google Analytics által már használt cookie-k is bármikor törölhetők.

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy megakadályozza a Google Analytics által generált adatokat, amely a jelen weboldal használatával, valamint ezen adatok Google általi feldolgozásával és az ilyen jellegű információkkal van összefüggésben. E célból az érintettnek le kell töltenie egy böngésző bővítményt innen:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ez a böngésző-bővítmény azt mondja a Google Analyticsnek egy JavaScript kódon keresztül, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics szolgáltatásba. A böngésző bővítményeinek telepítését a Google tiltakozásnak tekinti. Ha az érintett információs technológiai rendszerét később törlik, formázták vagy újonnan telepítik, az érintettnek újra kell telepítenie a böngésző bővítményt a Google Analytics letiltásához. Ha a böngésző bővítményt eltávolította az érintett vagy bármely más személy, aki a hatáskörébe tartozik, vagy le van tiltva, akkor a böngésző bővítményeinek újratelepítését vagy újraaktiválását kell végrehajtani.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései:

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

https://www.google.com/analytics/terms/hu.html

https://www.google.com/analytics

Remarketing tevékenység

Az Adatkezelő a Facebook és a Google hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók adatokat gyűjtenek és kapnak az Adatkezelő weboldaláról, valamint más internetes weboldalaktól, például sütik segítségével. Ezen adatok felhasználásával webanalitikai, illetve célzott hirdetési szolgáltatások igénybevételét tesznek lehetővé. Lehetővé teszik az Adatkezelő számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg kizárólag olyan embereknek, akik már egyszer felkeresték az Adatkezelő weboldalát, vagy egy adott aloldalt. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a Felhasználó személyazonosításra nem alkalmasak.

A személyes adatok rendszeres törlése

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak az adatgyűjtés céljának eléréséhez szükséges időtartamra dolgozza fel és tárolja, vagy ameddig az adatkezelőre vonatkozó európai jogalkotó vagy más jogalkotók általi jogszabályokban vagy rendeletekben rögzítettek szerint szükséges.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más hatáskörrel rendelkező jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, az üzemeltető a személyes adatokat a jogi követelményekkel összhangban rutinszerűen törli.

Az érintett jogai

Az érintett hozzáférési joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 2016/679/EU Rendelet (GDPR) rendelet 15. cikk (1) bekezdésében felsorolt információkhoz ingyenesen hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 2016/679/EU Rendelet (GDPR) rendelet 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 2016/679/EU Rendelet (GDPR) 18. cikk (1) bekezdésében felsorolt feltételek valamelyike teljesül.

Az adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldal: https://naih.hu

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) 6. cikkén alapul.